ქართულ - ინგლისური სკოლა ბრიტანიკა “- მისია , მიზანი , ამოცანა :

  • აღზარდოს წიგნიერი, კრიტიკულად მოაზროვნე, შემოქმედებითი, ჯანსაღი, სამართლიანი და კომუნიკაბელური პიროვნება, რომელიც ორიენტირებულია ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებსა და ფასეულებებზე.
  • შექმნას უსაფრთხო სასწავლო გარემო, სადაც მოზარდები ეზიარებიან ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანისტურ იდეალებსა და ღირებულებებს, ასევე განავითარებენ პოზიტიურ უნარ-ჩვევებს. მოახდენენ ცოდნის წარმატებით გადატანას და გამოყენებას განსხვავებულ სიტუაციაში.
  • იზრუნოს მოსწავლეთა უწყვეტ განვითარებასა და განათლებაზე, ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარებას.
  • სკოლა მიზნად ისახავს ერთის მხრივ, იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის “ზოგადი განათლების შესახებ“ და ეროვნული სასწავლო გეგმის ნორმებით, მეორეს მხრივ, აქტიურად აამოქმედოს პროგრესული ფსიქო-პედაგოგიური მიდგომები და დანერგოს სწავლებისა და განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები.
  • ქართულ-ინგლისური სკოლა „ბრიტანიკა“-ს მისიის ერთ-ერთი განსაკუთრებული პრიორიტეტია უცხოური ენების, კერძოდ, ინგლისური, რუსული და იაპონური ენების გაღრმავებული სწავლება, რომელიც მოსწავლეს, სამომავლოდ კონკრეტულ გარემოში, თავისუფლად ინტეგრირებისა და თვითდამკვიდრების საშუალებას მისცემს.
  • ქართულ-ინგლისური სკოლა ”ბრიტანიკას” ამოცანაა დაამკვიდროს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, შექმნას უსაფრთხო გარემო, ხელი შეუწყოს მოსწავლის გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებას. მოსწავლე შესძინოს თვითრეალიზაციისათვის საჭირო ცოდნა და უნარები. განუხრელად იზრუნოს პედაგოგის ხარისხობრივ ზრდაზე, იყოს კონკურენტუნარიანი.

Britannica.ge - ყველა უფლება დაცულია. 2013