ქართულ-ინგლისური სკოლა
ბრიტანიკა
ჩარგლის ქუჩა №65, თბილისი, 0141, საქართველო
ტელ: 8(32) 60 -69-27
ტელ: 8(32)61-77-30
E-mail:britannica.ges@gmail.com
Britannica.ge - ყველა უფლება დაცულია. 2013