ერთწლიანი განვითარების გეგმა

 1. სკოლის საკონონმდებლო ბაზის შექმნა
 • სკოლის სასწავლო გეგმა;
 • სკოლის შინაგანაწესის შემუშავება;
 • ერთწლიანი და ექვსწლიანი სასწავლო გეგმის შედგენა;
 • პედაგოგიური საბჭოს შექმნა;
 • საგნობრივი კათედრების შექმნა;
 • სადამრიგებლო პროგრამების ამოქმედება;
 • გაკვეთილების ცხრილის შემუშავება;
 • პედაგოგთა და მოსწავლეთა პირადი საქმეების მოწესრიგება;
 • ხელშეკრულებების გაფორმება პედაგოგებთან;
 • სკოლის საათობრივი ბადე;
 • მოსწავლეებისათვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი განათლების მიცემა
  • სკოლის სასწავლო გეგმის შესაბამისობაში მოყვანა ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, მისი დანერგვა და ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება;
  • საგნობრივი სწავლების გაძლიერება მესამე საფეხურზე;
  • XII კლასში სწავლების გაზლიერებასთან დაკავშირებით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შედგენა, აბიტური პროგრამის დანერგვა;
  • სასწავლო პროცესის მუდმივი მონიტორინგი;
  • გრიფირებული სასწავლო სახელმძღვანელოების შერჩევა;
 • სწავლა - სწავლების ხარისხის ამაღლება
 • პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება ;
  • საგაკვეთილო პროცესის მოდერნიზაცია;
  • კათედრების ფუნქციების გაძლიერება;
  • მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა;
  • შიდა, რესპუბლიკური და საერთაშორისო პროექტების დანერგვა და მართვა;
  • სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება და დამრიგებელთა მუშაობის მუდმივი მონიტორინგი;
  • სადამრიგებლო პროგრამების ამოქმედება;
  • საჩვენებელი გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება ყველა საგანში;
  • კონფერენციების, სემინარების, ოლიმპიადების, შემეცნებით-სპორტული, კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა;
  • წრეობრივი მუშაობის დანერგვა და მართვა;
  • მოტივაციის სისტემის ამუშავება;
  • კედლის გაზეთების, ხელნაწერი ჟურნალების გამოცემა;
  • სკოლებს შორის პარტნიორობა;
  • ინკლუზიური განათლება.
 • სკოლის მმართველობა
  • მმართველობის სწორი და ეფექტური დელეგირება;
  • მოსწავლეთა წრეების ჩამოყალიბება;
  • პედსაბჭოს მუშაობის ეფექტური მუშაობა;
  • საინფორმაციო დაფის მოწყობა;
 • უსაფრთხო , ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნა
  • მოსწავლეთა, პედაგოგთა და ტექნიკური პერსონალის მორიგეობის ორგანიზება;
  • მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების მონიტორინგის სისტემის შექმნა;
  • პედაგოგთა გამოცხადების აღრიცხვა და შესაბამისი რეაგირება;
  • სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა;
 • სკოლაში არსებული ადამიანური , პროფესიული და ტექნიკური რესურსების შესაბამისობაში მოყვანა სკოლის მისიაში ჩამოყალიბებული მიზნების მისაღწევად
  • საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
  • საკანცელარიო დოკუმენტაციის მოწესრიგება (საკლასო ჟურნალების , ბრძანებების წიგნის, შემოსული და გასული კორესპონდენციის აღრიცხვის წიგნები, პედსაბჭოს მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოება, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტაციის მიღებისა და გაცემის წიგნების წარმოება);
  • ბიბლიოთეკის აქტიური ჩართვა სკოლის ცხოვრებაში;
  • საგნობრივი საკლასო კაბინეტების მოწყობა და მათი აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით;
  • თვალსაჩინო სააგიტაციო მასალების მოწესრიგება.
 • სკოლის თვითშეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება
 • სწავლებისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება და გამოყენება
  • მოტივაციის გაზრდა ფინანსური და წახალისების სხვადასხვა ფორმებით;
 • მშობელთა ჩართულობა , მშობლებსა და სკოლას შორის თანამშრომლობის გააქტიურება
 • მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
  • ტრენინგები და სემინარები;
  • პედაგოგების თანამშრომლობა;
  • პედაგოგების თანამშრომლობა სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებთან და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა;
  • მასწავლებელთა მონაწილეობა სასერთიფიკაციო გამოცდებში.
 • მატერიალური რესურსის გაუმჯობესება
  • სასწავლო კორპუსის შიდა რემონტი;
  • შენობის უკანა ეზოს მოწესრიგება.

  Britannica.ge - ყველა უფლება დაცულია. 2013